BEL VE BOYUN FITIĞI

Bel Fıtıkları (Lomber Disk Hernisi)
Omurganın bel kısmın de 5 adet omurga bulunur. Her omurga ve son omurga olan ve belkemiği
(sak- rum) ortasında diskler bulunur: Bel fıtıklarının %98 i L4-5 ve L5-S1 (son 2 aralık arasında)
olur. İnsanlarda yük merkezi L5 omurga merkezlidir. Ağır kaldırma, travma, ani hareket hatta
hapşırma sebepler arasın- da sayılabilir. Çoklukla evvelce medikal tedavi ve istirahat uygulanır. 5-7 gün içerisinde geçmeyen ba- cak ağrısı olursa bel fıtığından şüphelenmek ve MR çekmek gerekir. Çekilen MR sonrası ekstrüde (parça) bel fıtığına bağlı kök basısı saptanırsa FTR ve/veya
alternatif tekniklerle tedavi yapılarak vakit kaybet- mek yerine cerrahi tedavi önerilir. Çünki
kaybedilen bu vakit içerisinde hudut kökündeki baskıya bağlı olarak bacakta uyuşukluk, ayakta
kuvvet kaybı ve refleks kaybı üzere kayıplar bazen geri dönmeyebilir. Günümüzde perkütan diskektomi, endoskopik diskektomi ve mikrodiskektomi üzere birçok tedavi usulü bulunmaktadır. Her hastaya tıpkı tedavi uygulanmaz. Acak bunların içerisinde günümüzde
mikrodiskektomi yaygın olarak kullanılan cerrahi formüldür.
Ameliyat sonrası bacak ağrısının geçmesi ve hare- ket kaabiliyetinin artması ve varsa nörolojik
kayıp- ların vakit içerisinde geri kazanılması ön görülür/ beklenir. Lakin ameliyat sonrası 45 gün
kadar doku iyileşmelerine fırsat verilerek zorlayıcı hareketler ya- pılmaması önerilir.Daha sonra ise
bir fizyoterapist tarafından ,yapması gereken hareketler ve hayat usulü hakkında bilgilendirilme
yapılması uygun olur.
Bel fıtıkları %5-7 oranında tıpkı yerden tekrarlayabi- lir, bu; hastanı yaşınan,cinsine, kilosuna ,
yaptığı işe, geçirdiği travmalara, genetik faktörlere ve cerrahi muvaffakiyete bağlı olabilir. Ayrıyeten aynı
hastada öbür ara- lıklarda da ,sağda yahut solda bel fıtıkları gelişebilir.
Boyun Fıtıkları ( Servikal Disk Hernisi)
İnsan omurgası üstten aşağı beş bölgeye ayrılır.
Bunlardan Servikal(boyun) bölge en üste yer alan 7 vertebradan (omurgadan) oluşur. Servikal
vertebra- lar (boyun omurları) omurganın öteki kısımlarına nazaran daha az yük taşıdığından daha
küçük ve basık- tır. 1 ve 2. servikal vertebra haricinde her iki vertebra ortasında disk olarak tanımlanan
yastıkçıklar mevcut- tıp. Bunların ana vazifesi omurgaya binen kuvvetleri eşit olarak dağıtırken aynı
vakitte boyun hareketle- rinin esnekliğini ve devamlılığını sağlamaktır.
Servikal diskin çekirdek kısmının fıtıklaşması ve su kaybı doğal bir süreçtir. Rüptüre servikal disk
hernisi akut (ani) hiperfleksiyon, rotasyon yahut her iki hare- ketle meydana gelebilir. Burada omurilik
ya da nöral foramende hudut köküne basıya ve şiddetli kol ağrısına neden olur.
Servikal disk hastalığı olan hastanın klinik değerlen- dirmesinde şikayetlerin dinlenmesi, titiz bir
muayene ve uygun teşhis usullerinin seçilmesi gereklidir. Cer- rahi boyun fıtığında boyun ağrısı
yoktur yalnızca kola vuran bir ağrı var ise boyun fıtığından şüpelenmek gerekir.

Radiküler semptomlar (sinir köküne bası işaretleri) çoğunlukla lateral disk herniasyonuna bağlıdır.
Ağrı- yan kolun başın üzerine üst kaldırılması ile birlik- te azalır. Dokunma ve ağrı hissi uygun
dermotomda azalır. Uygun myotomda derin tendon reflekslerinde azalma tipiktir. Duyu ve motor
değişiklikleri sıklıkla eş zamanlıdır. Cerrrahi boyun fıtığında ağrıya dayanmak çok zordur ve bu
geç bulgular çıkmadan da operasyon kararı verilebilir. Çoklukla geceleri artan ve uyandı- ran kol
ağrısı vardır.
Cerrahi tedavide dekompresyon, stablizasyon yada her ikisi birlikte uygulanabilir. Anterior cerrahi
yakla- şım (boyunun ön kısmı) servikal disk hastalığında en yaygın uygulanan teşebbüstür, bununla
birlikte posteri- or(arkadan) yaklaşımda uygun hadiselerde kullanılmak- tadır. Hastanın yaşı, mevcut
şikayetin sebebi, radyolo- jik ve klinik bulgulara nazaran cerrahinin hali belirlenir.
Günümüzde Anterior (önden) kolay diskektomi (mik- rodiskektomi), interbody cage füzyon, mobile
cage(- hareket edebilen), servikal protez ve posterior (ar- kadan) laminektomi-diskektomi hastanın

durumuna nazaran yaygın olarak uygulanan sistemlerdir. Hakikat cerrahi endikasyon konan vakalarda
sonuçlar çok yüz güldürücüdür.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu